Hào khí tây sơn

04-05-2018 /

Hào khí Tây Sơn đã tạo nên những con người trung thành với lý tưởng yêu nước, vì độc lập và tự do cho đất nước. Cách  đây  hơn  300  năm,  có  một  thời hào khí Tây Sơn đã làm vang dội lịch sử  dân  tộc  ta,  uy  ...